QUY TRÌNH CHO THUÊ

Cung cấp dịch vụ “all in one” hỗ trợ các hoạt động hành chính, tài chính và vấn đề liên quan đến thuế từ các bước đầu tiên như lựa chọn địa điểm tới quá trình vận hành.

TIẾN ĐỘ DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp một cách hệ thống, hiệu quả, cùng với việc xây dựng hệ thống quản lý thông minh dựa vào trang thiết bị mạng và viễn thông công nghệ cao.

Cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ một cách hệ thống hơn, cung cấp cơ sở vật chất thuận tiện có tính đến các điều kiện địa phương để tạo sự thuận tiện cho các công ty và người lao động. Điều chỉnh môi trường và không gian làm việc xanh bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý thông minh thông qua việc thiết lập các phòng mạng truyền thông tiên tiến.

QUY TRÌNH SAU KHI CÓ GIẤY PHÉP

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ VÀ XIN GIẤY PHÉP (2-3 THÁNG)

Lựa chọn đơn vị thiết kế, thiết kế cơ sở, xin thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở (tiến hành khảo sát địa chất).

Xin phê duyệt cáo cáo đánh giá tác động môi trường và nộp cam kết bảo vệ môi trường.

Xin cấp phép thiết kế về phòng cháy chữa cháy (sau khi phê duyệt thiết kế cơ sở).

Xin giấy phép khởi công xây dựng (sau khi phê duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy).

Khởi công sau khi nhận phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH (6-9 THÁNG)

Lựa chọn đơn vị giám sát xây dựng.

Khởi công xây dựng và hoàn công.

Xin và nhận giấp phép hoàn công.